Ugradnja 4.0×8.0mm implanta na poziciji očnjaka u gornjoj vilici i protetska rehabilitacija sa integrisanom abatment krunom (IAC)

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i ugradnju 4.0×8.0mm Bicon implanta, sa 2,5mm unutrašnjim promerom implanta, na poziciji očnjaka u gornjoj vilici, uz upotrebu kolagene membrane i SynthoGraft koštanog zamenika. Nakon četiri meseca osteointegracije, sledstveno prikazani su i otvaranje implanta,uzimanje otiska na nivou implantai protetska rehabilitacija saIntegrisanom abatment runom (IAC). Pored toga […]

Dvofazna ugradnja implanta na poziciji urođeno nedostajućeg premolara u gornjoj vilici

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i dvofaznu ugradnju 4,5×6,0mm Bicon Short implanta, na mestu urođeno nedostajućeg gornjeg premolara kod dvadeset šestogodišnje pacijentkinje. Pored mašinskih proširivača, upotrebljeni su i ručni proširivači pretvoreni u mašinske pomoću adaptera, čime je postignuta bolja kontrolapreparacije, posebno u regijama sa tankom kosti.